Urbanisme i Patrimoni Arquitectònic

Lluís Casas

L'Àrea d'urbanisme i Patrimoni Arquitectònic s'ocupa de:

 • Planejament general i derivat, gestió i disciplina urbanístiques.
 • Control i protecció del sòl no urbanitzable.
 • Ordenances sobre urbanisme, edificació i habitatge.
 • Ordenances sobre activitats i obertura d’establiments.
 • Llicències urbanístiques, de parcel·lacions, d’instal·lacions i d’obertura d'establiments, en tots els seus aspectes.
 • Llicències d’instal·lació i ús de grues – torra desmuntables per obres.
 • Llicències de Primera Ocupació.
 • Actuacions comunicades en règim d’urbanisme i activitats.
 • Llicències d’obres a la via pública i ocupacions necessàries per a l’execució de les obres autoritzades amb la llicència.
 • Projectes i execució d'obres públiques de construcció, instal·lacions i urbanització.
 • Construcció i manteniment d’equipaments, infraestructures i vials.
 • Expedients de Protecció de la legalitat urbanística.
 • Instrucció d’expedients sancionadors en matèria urbanística i/o d’ocupacions de la via pública derivades d’obres..
 • Protecció i catalogació del patrimoni arquitectònic.

Darrera actualització: 11.10.2023 | 08:52