Àrea de Serveis, Brigada d'Obres, Flora, Fauna i Pagesia

L'Àrea de serveis i Brigada d'Obres s'ocupa de:

1.- Serveis.

 • Manteniment del servei d'enllumenat públic.
 • Gestió dels Cementiris Municipals i dels serveis funeraris.
 • Política municipal en matèria de subministrament i distribució d’aigua potable i sanejament i depuració d'aigües residuals del municipi de Bagà, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d'aigües pluvials i residuals i el seu abocament. Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle d'aprofitament de l'aigua, incloses les activitats i serveis d'assessorament i estudi en aquesta matèria.
 • Recursos hídrics.
 • Coordinació de l'execució d'obres i instal·lacions i la redacció de projectes que directament o indirectament estiguin destinades als serveis públics d'abastament d'aigua potable i sanejament.
 • Gestió de les fonts públiques i pous.
 • Gestió dels parcs i jardins.
 • Neteja viària.

2.-Brigada d’obres.

 • Gestió de la Brigada Municipal.
 • Gestió del personal adscrit a la Brigada Municipal.

3.-Flora i fauna.

 • Protecció de la flora i la fauna.
 • Actuacions coordinades amb l’àrea de medi ambient en matèria de flora i fauna.
 • Relacions amb els serveis d’altres administracions relacionats amb la flora i la fauna.
 • Implantació i desenvolupament d’àrees de protecció de flora i fauna, per a la protecció de la biodiversitat.

4.-Pagesia.

 • Polítiques municipals adreçades a la pagesia i món rural.
 • Gestió dels Plans d'Electrificació rural.
 • Foment de la rehabilitació de masies rurals.
 • Coordinació dels serveis municipals al sector del Cardener.
 • Polítiques d'Agricultura i Ramaderia.
 • Gestió dels béns comunals destinats a l’agricultura i ramaderia.
 •  Relacions amb l’Oficina comarcal del Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

:

Nom de contacte: Jaume Amills Guerrero
Adreça electrònica: j.amills54@gmail.com
Darrera actualització: 02.06.2021 | 10:55