Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

16.08.2018

Manifest i Decret en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils


 

 

Decret 279/2018 de data 17 d'agost de 2018

 

 

Procediment:             Adhesió Manifest en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils de 17 i 18 d’agost de 2017.

Tràmit:                       Aprovació.

Òrgan:                        Alcaldia – Presidència

Expedient:                  Gestiona 497/2018.


1.- Antecedents:

I. Per part de la Federació de Municipis de Catalunya, s’ha tramès el MANIFEST EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DELS ATEMPTATS TERRITORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS, PER LA PAU, LA DEMOCRÀCIA I CONTRA EL TERRORISME”, amb el lema “no tenim por, som de de pau”.

II. Des del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant correu electrònic del passat dia 6 d’agost de 2018, s’ha informat que el proper dijous dia 16 d’agost sortirà publicat al DOGC un decret que fixa, a partir de la datat de la seva publicació i durant els dos dies següents, que les banderes oficials onejaran a mig pal en memòria dels atemptats terroristes comesos a Catalunya durant el mes d’agost de l’any passat (dies 17 i 18); demanant que els consistoris municipals segueixin les indicacions contingudes en el decret esmentat.

III. En el DOGC núm. 7686, de data 16-08-2018 (CVE-DOGC-A-18225011-2018), apareix publicat el Decret 185/2018 de la PRESIDÈNCIA de la Generalitat de Catalunya,  pel qual  es decreta que les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya els dies 17 i 18 d'agost.

 


2.- Fonaments de dret:

 

1er.- Normativa aplicable.


La normativa aplicable és la següent:

-       Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

-       Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC).

-       Llei 39/205, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC).

-       Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

-       Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

-       Decret núm. 185/218 de data 16-08-2018, publicat en el DOGC núm. 7686 de data 16-08-2018,  (CVE-DOGC-A-18225011-2018)

2on.- Adhesió al Manifest i compliment del decret de la Generalitat.

És necessari i convenient l’adhesió de l’Ajuntament de Bagà al MANIFEST de l’ACM, per reafirmar el compromís en la defensa dels pilars fonamentals de les societats democràtiques i civilitzades, com és el dret a la vida humana, i refermar el compromís granític amb la democràcia, la tolerància, el respecte, la lliberta i la pau.

Cal tenir present a les víctimes, als familiars i als amics, i retre’ls-hi homenatge i alhora reivindicar la tasca dels cossos d’emergències, cossos de seguretat, mèdics, de prevenció, i les institucions de govern de Catalunya.

Així mateix, cal donar compliment al Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya, publicat en aquest sentit al Diari Oficial.

En conseqüència de tot el que s’ha exposat, aquesta ALCALDIA – PRESIDÈNCIA en ús de les atribucions que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOL:

 

PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’AJUNTAMENT DE BAGÀ al MANIFEST  de la Federació de Municipis de Catalunya, en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils dels dies 17 i 18 d’agost de 2017, per la pau, la democràcia i contra el terrorisme; en els seus propis termes, fen nostre el lema “no tenim por, som gent de pau”.

SEGON.- DONAR COMPLIMENT al Decret de Presidència de la Generalitat núm. 185/2018 , publicat en el DOGC número 7686 de data 16-08-2018 (CVE-DOGC-A-18225011-2018), també en els seus propis termes.

TERCER.- PUBLICAR el present DECRET a la seu electrònica i a la pàgina WEB, als efectes de donar-ne difusió, així com també als mitjans de comunicació locals.

QUART.- DONAR COMPTE d’aquest DECRET al PLE DE LA CORPORACIÓ en la propera sessió que celebri.


DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

 

 

L’ALCALDESSA – PRESIDENTA ACCIDENTAL                         EL SECRETARI – INTERVENTOR

 

Maria A. Viso Hernández                                                                     Josep Maria Molins Penina

(decret alcaldia 2018/0220 de 03-07-2018)

Raó: Ho resolc.                                                                                     Raó: En dono fe. Lloc: Bagà

Lloc: Bagà                                                                                             Lloc: Bagà

Data i hora: al marge.                                                                          Data i Hora: al marge


També et pot interessar...


Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona