Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

Gual

Ordenança Fiscal núm. 10

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

 

Article 1. Fonament i naturalesa


A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del text refós dela Lleireguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega  de mercaderies de qualsevol mena,  que es regirà perla present Ordenançafiscal.


Article 2. Fet imposable


Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.


Igualment s’exigirà aquesta taxa en aquells altres supòsits en que ateses les seves excepcionals circumstàncies l’ajuntament hagi autoritzat expressament prèvia la corresponent sol·licitud la constitució d’un aprofitament especial consistent en l’entrada de vehicles a través del domini públic local per habilitar nous accessos a finques.Article 3. Subjectes passius


1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 dela Llei GeneralTributària,  a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir de l’aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l’aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l’oportuna autorització.


2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a què donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.


Article 4. Responsables

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals ala Llei GeneralTributàriai a l’Ordenança General.


2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos ala Llei GeneralTributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals


1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.


2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.


Article 6. Quota tributària


La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:


Tarifa primera. Entrada de vehicles amb placa de gual i llicència municipalEpígraf 1. Amb modificació de rasant

Quantitat anual

Euros

Per cada plaça:

36,83

Epígraf 2. Sense modificació de rasant


Per cada plaça:

                                  

36,83Tarifa segona. Entrada de vehicles sense llicència municipal de gual


Epígraf 1. Amb modificació de rasant

Quantitat anual

Euros

Per cada plaça:

16,83

Epígraf 2. Sense modificació de rasant


Per cada plaça:

                                  

16,83Tarifa tercera. Reserva d’espai a la via pública per ús comercial i obres


Epígraf 1. Amb modificació de rasant

Quantitat anual

Euros

Per cada plaça:

36,83

Epígraf 2. Sense modificació de rasant


Per cada plaça:

                                  

36,83


Tarifa quarta. Concessió de plaques de gual


Per cada placa de gual

10,00 €

Per cada placa d’estacionament reservat amb pal i abraçadera

65,00 €Article 7. Acreditament


1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.


2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir de l’aprofitament regulat en aquesta Ordenança.


3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest aprofitament.


4. En els supòsits d’ocupacions del domini públic que s’estenguin a varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici o cessament en l’ocupació.


Article 8. Període impositiu


1. Quan l’ aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.


2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.


3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.


4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l’import satisfet.


Article 9. Règim de declaració i ingrés


1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents:


a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any.

b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a varis exercicis.


2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a determinar el deute.


3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.


4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.


5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de l’acreditament.


6. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament dela taxa. Enaquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.


 

Article 10. Notificacions de les taxes


1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament.


2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial dela Província.


Article 11. Infraccions i sancions


Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposala Llei GeneralTributàriai  l’Ordenança General.


 

Article 12. Gestió per delegació


1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment enla Diputacióde Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.


2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 


3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent ila seva Ordenança Generalde Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats enla Diputació.

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.


 Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,  en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.


Disposició final


La present Ordenançafiscal, aprovada provisionalment pel Ple dela Corporacióen sessió celebrada el 4 de novembre de 2013 i regirà des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial dela Provínciai es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona