Anunci d'informació pública de sol·licitud de concessió d'aigües, modificació de característiques de concessió d'aigües i incoació d'expedients d'extinció

Dimarts, 2 de febrer de 2021 a les 00:00

Anunci, perquè sigui al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament durant el termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’article 109.3 del Reglament del domini públic hidràulic.

Darrera actualització: 10.02.2021 | 09:32